Informacja o projekcie realizowanym przy wsparciu środków Unii Europejskiej

Dnia 28 sierpnia 2020 r. została zawarta umowa pomiędzy Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości a firmą P.H.U. „DREWEX” Andrzej Perchel w Starachowicach o dofinansowanie Projektu POPW.01.05.00-26-0181/20-00 pod nazwą: „Dotacja na kapitał obrotowy dla P.H.U. „DREWEX” Andrzej Perchel”.

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.5: „Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020” Oś priorytetowa 1: „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia”. Projekt przewiduje niezaprzestanie działalności przedsiębiorstwa w okresie na jaki udzielona jest dotacja.

Cele główne Projektu, czyli: utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa.
Realizacja Projektu przyczyni się do niezaprzestania prowadzenia działalności przedsiębiorstwa przy utrzymaniu miejsc pracy.

Całkowity koszt realizacji Projektu to kwota 298 606,23 złotych. Kwota wydatków kwalifikowalnych w Projekcie wynosi 298 606,23 złotych. Kwota dofinansowania ze środków Funduszy Europejskich wynosi 298 606,23 złotych.

suszenie drewna Starachowice